پرزگیر لباس درما MQ600
پرزگیر لباس درما MQ600
پرزگیر لباس درما MQ600
پرزگیر لباس درما MQ600
پرزگیر لباس درما MQ600
پرزگیر لباس درما MQ600
پرزگیر لباس درما MQ600
پرزگیر لباس درما MQ600
پرزگیر لباس درما MQ600
پرزگیر لباس درما MQ600
پرزگیر لباس درما MQ600
پرزگیر لباس درما MQ600
پرزگیر لباس درما MQ600
پرزگیر لباس درما MQ600
پرزگیر لباس درما MQ600
پرزگیر لباس درما MQ600
پرزگیر لباس درما MQ600 پرزگیر لباس درما MQ600 پرزگیر لباس درما MQ600 پرزگیر لباس درما MQ600 پرزگیر لباس درما MQ600 پرزگیر لباس درما MQ600 پرزگیر لباس درما MQ600 پرزگیر لباس درما MQ600 پرزگیر لباس درما MQ600 پرزگیر لباس درما MQ600 پرزگیر لباس درما MQ600 پرزگیر لباس درما MQ600 پرزگیر لباس درما MQ600 پرزگیر لباس درما MQ600 پرزگیر لباس درما MQ600 پرزگیر لباس درما MQ600

پرزگیر لباس درما MQ600 Deerma MQ600 Lint Remover

پرزگیر لباس درما MQ600 دارای طراحی سری سه تیغه جدا شدنی است. شرکت درما این محصول را به نحوی طراحی نموده که سر تیغه را می توان به راحتی تمیز کرد. این محصول به راحتی موهای چسبیده به لباس را جدا می کند. و وزن این محصول فقط 160 گرم میباشد و به راحتی می توانید در مسافرت های خود این محصول را همراه خود ببرید.

ناموجود