کابل تبدیل برق 1 به 2 ساتا
کابل تبدیل برق 1 به 2 ساتا

کابل تبدیل برق 1 به 2 ساتا 1 to 2 SATA Power Cable

.

31,000 تومان
محصولات مرتبط