کابل تبدیل برق 1 به 3 ساتا
کابل تبدیل برق 1 به 3 ساتا

کابل تبدیل برق 1 به 3 ساتا 1 to 3 SATA Power Cable

.

6,000 تومان
محصولات مرتبط